Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Przedszkole w Jaworzni mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzni. Jest integralną częścią Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni. Przedszkole zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://przedszkolejaworznia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację  sporządzono dnia 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: dyrektor ZPO w Jaworzni Małgorzata Czekaj
e-mail: mczekaj@onet.eu
lub skontaktować się z sekretariatem: zpo.jaworznia@piekoszow.pl

telefon: 413061071
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Dane adresowe: Przedszkole w Jaworzni, Jaworznia 93, 26-065 Piekoszów
 2. Do budynku ZPO, w którym mieści się przedszkole prowadzi główne wejście znajdujące się od strony ulicy, prowadzą do niego schodki, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Wejście jest zadaszone, nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do przedszkola prowadzi jeszcze drugie wejście za budynkiem szkoły, od strony parkingu, prowadzą do niego schodki z barierkami, brak podjazdu dla niepełnosprawnych.
 3. Na terenie placówki nie ma parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Można zaparkować na utwardzonym placu szkolnym za budynkiem szkoły.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 5. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Przedszkole mieści się na parterze budynku. Budynek nie posiada wind.
 6. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
 7. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 8. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku zebrań z Rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz.
 10. W sekretariacie ZPO jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły oraz korytarze przy salach lekcyjnych.